Vol 4, No 2 (2011)

SEPTEMBER

DOI: https://doi.org/10.21107/agrovigor.v4i2

Table of Contents

Article

- Alnopri, - Prasetyo, Bandi Hermawan
62 - 69
Dwi Adi Sunarto, - Nurindah
70 - 79
- Pardono
80 - 85
Ummu Kalsum, Siti Fatimah, Catur Wasonowati
86 - 92
- Sujak, Dwi Adi Sunarto
93 - 98
Sinar Suryawati, Eko Murniyanto
99 - 104
Eko Sulistyono, - Indriati
105 - 111
Siti Fatimah
112 - 117