Kontak Jurnal

Kontak Utama

Dr.Abdur Rohman.M.E.I
Dr.S.Ag.M.EI
penerbit LARAIBA dan Pustaka Radja
PESMA LARAIBA Jl.Raya Telang No 99 Kamal Bangkalan MAdura
Telepon: 081803033310
Email: amans_07@yahoo.co.id

Kontak Dukungan

Dr.Abdur Rohman.M.E.I
Telepon: 081803033310
Email: amans_07@yahoo.co.id