Taksiran Zakat di Malaysia: Isu dan Cadangan Solusi

Norafzan Awang, Mohd Rizal Abu Bakar, Wan Syukry Wan Drani, Zahri Hamat

Abstract


Di Malaysia, segala urusan yang berkaitan dengan zakat adalah di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) masing-masing. Oleh sebab itu, kepelbagaian kaedah taksiran zakat kekayaan yang diamalkan di negeri-negeri di Malaysia sukar dielakkan. Kertas ini bertujuan untuk membincangkan dua perkara. Pertama, membahaskan tentang isu-isu yang berkaitan dengan taksiran zakat pendapatan dan zakat saham. Kedua, mencadangkan solusi terhadap isu-isu yang terdapat dalam taksiran zakat kekayaan tersebut. Dengan menggunakan analisis kandungan terhadap data sekunder, dapatan kajian mempamerkan bahawa setelah mengambil kira faktor semasa dan setempat, maka manfaat berupa barangan adalah sebahagian daripada pendapatan yang diwajibkan zakat. Sementara bagi zakat saham, kaedah taksiran zakatnya adalah ditentukan oleh niat dan tindakan seseorang sama ada sebagai pelabur ataupun sebagai pedagang.

 


Keywords


taksiran zakat; zakat pendapatan; manfaat berupa barangan; zakat saham.

Full Text:

PDF

References


al-‘Aydarus, Zayn Muhammad Hussayn. 2014. al-Khulasah fi Fiqh al-Mu’amalat wa yalihi alKhulasah fi Fiqh al-Zakah; Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah. Tarim: Maktabah Tarim alHadithah.

Al-Baihaqi, Ahmad Bin Hussain. 2003. Sunan al-Kubra Li al-Baihaqi. Tahqiq: Muhammad Abdul Qadir. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Abu Dawud, Sulaiman. 2004. Sunan Abi Dawud. Tahqiq: Nasr al-Din al-Bani. Riyadh: Maktabah alMa’arif.

Al-Jassas, Ahmad Bin Ali 1992. Ahkam al-Quran. Tahqiq: Muhammad Sadiq al-Qamhawi.Beirut: Dar alIhya’ al-Turath al-‘Arabiy.

Al-Qaradawi, Yusuf .1994. Fiqh al-Zakah. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Qaradhawi, Yusuf .2000. Fiqh al-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalah

AbuUbayd al-Qasim b. Salam.1991. Terj. Noor Mohammad Ghaffari, Kitab al-Amwal, Islamabad: Pakistan Hijra Counsil.

‘Atiyah, Mohamad Kamal dan Mohd Nor Ngah. 1995. Perakunan zakat: Terori dan Praktis. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

HalizahMdArif, Kasumalinda Alwidan Agoos Munalis Tahir. 2011. Factors Influence Company Towards Zakat Payment: An Explanatory Studies. (Makalah, 2nd International Conference on Business and Economic Research (2nd Icber 2011) Langkawi 13-14 Mac 2011).

Kasumalinda Alwi dan Agoos Munalis Tahir. 2011. Factors Influence Company Towards Zakat Payment: An Explanatory Studies. (Makalah, 2nd International Conference on Business and Economic Research (2nd Icber 2011) Langkawi 13-14 Mac 2011).

Mohamad Zaki Razaly, Mohd Zainodin Mustaffa, Mohd Asyadi Redzuan, Shahrinizam Mansor dan Nurufatinah Umar. 2011. Isu Kutipan Zakat Perniagaan di Negeri Johor: Kajian di Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ). International seminar on Islamic Jurisprudence in Contemporary Society.

Mohd Rizuan, A. K .2015.A Framework to Harmonise Shariah Principles and Conditions related to Business Zakat with Accounting Reporting Standards - Malaysian Context. University Sultan Zainal Abidin

Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah & Mohd Anuar Ramli .2012., “alQaradawi’s Juristic Perspectives on Zakah of Agricultural Wealth As Reflected in His Fiqh al-Zakah: A Brief Survey.” Makalah National Seminar on Contemporary Fiqh: Issues and Challenges, UIAM, 18-19 Disember 2012.

Mujaini Tarimin .2012. Zakat Mal al-Mustafad: Amalan dan Pengalaman di Malaysia. Kuala Lumpur: Pusat Pungutan Zakat.

Sa'di, A. M. 2002. Fiqh al Zakah was Mustajiddatuha al Mu'asirah.Jordan: Jamilah Mu'tah.

Teh Suhaila Tajuddin. 2017. Business Zakat Accounting and Its Assessment. Jurnal Pengajian Islam. Bil. 10. Isu II, 18-30.

Yusof al-Qaradawi. 1999. Fiqh az-Zakat: A Comparative Study. Ter. Monzer Kahf, London: Dar Al Taqwa Ltd.

Zahri Hamat. 2014. Perakunan Zakat Perniagaan di Malaysia. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zahri Hamat. 2015. Harmonization of Business Zakat and Taxation in Malaysia, kertas dibentangkan di 5th International Conference on Management (ICoM 2015), anjuran Czestochowa University of Technology, Slovak University of Agriculturea dan Mendel University bertempat di Godollo, Hungury, 18 – 19 Jun 2015.

Zahri Hamat dan Mohd Shukri Hanapi. 2016. Perakunan Zakat Korporat di Malaysia: Dulu, Kini dan Masa Depan. Melusuri Isu-isu Kontemporari Zakat. Pusat Pungutan Zakat (PPZ).
DOI: https://doi.org/10.21107/jsmb.v6i1.6677

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Norafzan Awang, Mohd Rizal Abu Bakar, Wan Syukry Wan Drani, Zahri Hamat

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis
by Universitas Trunojoyo Madura is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2460-3775 (Online) dan ISSN: 2355-9543 (Print)